foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, na rok szkolny 2019/2020

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych.

 

Rekrutacja do klas I

 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy

Zgłoszenie kandydata na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej SP8 w Malborku, w obwodzie której kandydat mieszka

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o wspieraniu rodziców w zapewnianiu kandydatowi należytej opieki

Wniosek o kontynuowaniu edukacji w klasie I

Poświadczenie woli

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

  1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie.
  2. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego w miesiącach V – VI w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  3. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.
  4. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowane dzieci z klas najmłodszych, w tym w szczególności dzieci:

- których oboje rodzice pracują zawodowo i udokumentują  zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu ) ze wskazaniem wymiaru czasu i miejsca pracy oraz na jaki okres jest zawarta umowa o pracę,

- mieszkające poza obwodem szkoły w znacznej odległości i dowożone przez rodziców,

- wychowywane samotnie przez jedno z rodziców (udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub wyrokami sądu)

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
  2. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do ostatniego dnia roku szkolnego.
  3. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczone są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeśli ktoś z wcześniejszych uczestników zrezygnuje.
  4. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły; podany on jest do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  5. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  6. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY należy składać w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania